Perfil do Contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información da actividade contractual do Consorcio de Santiago de Compostela ponse a disposición de todo o persoal interesado o presente Perfil de Contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de contratos do sector público.