Consello de Administración

Principais competencias do Consello de Administración:

-A aprobación do regulamento orgánico e de funcionamento interno.

-A aprobación da programación plurianual.

-A aprobación do orzamento anual.

-A formulación de propostas ao Real Padroado.

-A designación e cese do xerente, a petición do Presidente.


Presidente
D. Martiño Noriega Sánchez

Alcalde de Santiago de Compostela

 

Vicepresidentes

 

D. Felipe Martínez Rico

 

Subsecretario de Facenda e Función Pública

D. Román Rodríguez González

Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia

 

Vogais

Dna. Rosana Navarro Heras

Subsecretaria do Ministerio de Fomento

D. José Canal Muñoz

Subsecretario do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

D. Alfonso Rueda Valenzuela

Vicepresidente da Xunta de Galicia e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia

D. Valeriano Martínez García

Conselleiro de Facenda da Xunta de Galicia

D. Agustín Hernández Fernández de Rojas

Concelleiro do Concello de Santiago de Compostela

D. Francisco Reyes Santiás

Concelleiro do Concello de Santiago de Compostela

 

Teñen dereito de asistencia, con voz e sen voto:

D. José Ramón Alonso Fernández

Secretario do Concello de Santiago de Compostela e secretario do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

 

Dna. Belén Hernández Lafuente

Xerente do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

 

Dna. Consuelo Lage Ferrón

Interventora do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

 

Asiste por invitación da presidencia:

D. Rubén Cela Díaz

Concelleiro do Concello de Santiago de Compostela